WCZASY TUMIANY CENNIK

Luksusowy dom na Mazurach w Tumianach do wynajęcia na 12  osób

W SEZONIE (maj – wrzesień)*

od 1900 zł
159 zł za osobę przy 12-osobach

POZA SEZONEM ( październik – kwiecień)**

od 1500 zł
159 zł za osobę przy 12-osobach

SPRAWDŹ WOLNE TERMINY
w sezonie letnim ( lipiec – sierpień ) turnusy sobota-sobota

Podane ceny dotyczą jednej doby za wynajem całego domu.

Maksymalna ilość osób w domu to 12 w tym dzieci od lat 3.

Dzieci do lat 3 – pobyt bezpłatny.

*Minimalny czas wynajmu domu w sezonie to 7 dni. Sezon rozumie się od pierwszego dnia maja do ostatniego dnia września z wyłączeniem długiego weekendu majowego. Na ten okres cena ustalana indywidualnie pod nr tel 795-435-771.

**Minimalny czas wynajmu domu poza sezonem to 3 dni. Okres poza sezonem rozumie się od pierwszego dnia października do ostatniego dnia kwietnia z wyłączeniem :

Świąt Bożego Narodzenia

Sylwestra

Świąt Wielkanocnych

W w/w terminach cena ustalana indywidualnie pod nr tel 795-435-771

OPŁATY DODATKOWE

REGULAMIN NAJMU DOMU MAZURSKIEGO W TUMIANACH 3B

 • 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu Domu Mazurskiego w Tumianach 3B („Dom”). Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Oferta krótkotrwałego najmu Domu skierowana jest do klientów indywidualnych oraz firm . Opłaty są wnoszone zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.domtumiany.pl . Osoba dokonująca rezerwacji („Najemca”) zgodnie z niniejszym regulaminem, z chwilą zapłaty zaliczki, o której mowa w § 2 zawiera z Właścicielem umowę najmu krótkoterminowego.

 • 2. Rezerwacja i zadatek

Do pobytu na terenie Domu upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiona na jej potwierdzenie zaliczka, której dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami:

 • Przedmiotem rezerwacji jest najem Domu. Minimalny okres najmu wynosi 2 doby pobytu – poza sezonem, w sezonie 1 tydzień i wielokrotność tygodnia, który rozpoczyna się o godzinie 16.00, w dniu przyjazdu a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu,
 • Zgłoszenia rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 795-435-771  albo pocztą elektroniczną pod adres e-mail dom.tumiany@gmail.com
 • Rezerwacja wstępna wygasa w przypadku nie wpłynięcia zadatkuw całości w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji wstępnej,  na wskazany rachunek bankowy.
 • Wysokość zadatku wnoszonej na poczet pobytu wynosi 30 % opłaty za cały okres, którego dotyczy rezerwacja. Pozostała kwota winna być dokonana w pierwszym dniu pobytu przy odbiorze kluczy od Domu lub przed przyjazdem na konto bankowe.
 • koszty ponoszone przez Najemcę w przypadku rezygnacji z Najmu Domu:
 • opłata manipulacyjna w kwocie 1000 pln za całą rezerwację, w razie rezygnacji w terminie dłuższym niż 45 dni od daty  rozpoczęcia wynajmu (w przypadku wynajmów weekendowych kwota manipulacyjna wynosi 1000 pln)
 • 30% wartości (wpłacony zadatek) planowanego okresu najmu Domu w przypadku rezygnacji w terminie od 45 dni przed datą rozpoczęcia najmu. Skrócenie przez Najemcę pobytu w Domu nie upoważnia do żądania zwrotu wniesionej już opłaty. Przedłużenie pobytu w Domu (ponad czas wskazany w dobie hotelowej ( godz. 11.00) wymaga zgody Właściciela. Powoduje naliczenie opłaty wg stawki; 1 godz. = 50 zł.
 • w przypadku odwołania zarezerwowanego pobytu z powodu ogłoszenia jednego z trzech obowiązujących w Polsce stanów nadzwyczajnych bądź załamania gospodarki krajowej . Rezerwujący traci zadatek otrzymując voucher w wysokości utraconego zadatku do wykorzystania w przeciągu 6 miesięcy od momentu jego wydania.
 • Wpłata zadatku lub zapłaty za całość pobytu przez Najemcę oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu. W dniu rozpoczęcia pobytu Najemca zobowiązany jest wpłacić zwrotną kaucję w wysokości 1000 pln  tytułem zabezpieczania roszczeń Właściciela.

 

Sugerujemy aby przed wpłatą zadatku obejrzeli Państwo obiekt  osobiście w celu zweryfikowania czy spełnia on Państwa wymagania.

 • 3. Zasady użytkowania
 1. W Domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. Ponadto, zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych poza będącymi na wyposażeniu Domu, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 2. Wykaz wyposażenia znajduje się na miejscu w domu „Tumiany 3 B „
 3. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Najmu.
 5. O konieczności dokonania napraw w Domu przed przystąpieniem do użytkowania Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 6. W momencie przekazania przez Właściciela kluczy do Domu stają się Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 7. Za zgubienie klucza jest pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 50 pln.
 8. Najemca jest zobowiązany właściwie zabezpieczyć Dom w przypadku udania się poza teren posesji w tym także w celu uniknięcia zalania Domu lub kradzieży, w szczególności zobowiązany jest zamknąć bramę,  drzwi, wszystkie okna. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domu. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela lub osobę do tego upoważnioną. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych. W innym przypadku Najemca zobowiązuje się uiścić opłatę za sprzątanie Domu w wysokości 350 PLN.
 9. Wszelkie ewentualne usterki w Domu oraz inne problemy dotyczące funkcjonowania Domku wynikłe w trakcie użytkowania, Goście są zobowiązani zgłaszać na bieżąco Właścicielowi lub osobie upoważnionej. Dokonane zniszczenia obciążają Najemcę.
 10. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem a Najemcą nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 11. Użytkownicy grilla , kominka oraz ogniska zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu czy paleniu. Węgiel drzewny, brykiet Goście organizują we własnym zakresie. Drzewo do kominka płatne wg zużycia 200 pln/m3.
 12. Za zużytą energię elektryczną płaci Najemca wg obowiązujących stawek, cena 1kw/h wynosi 0,85 pln.
 13. Od każdego gościa pobierana jest opłata klimatyczna w wysokości 2,18 pln dziennie.
 14. Właściciel nie odpowiada za pozostawione mienie w Domu. Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć należycie swoje mienie.
 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu, telewizji.
 16. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domu (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), należy się liczyć z dodatkową opłatą podaną w cenniku oraz jednorazową opłatą manipulacyjną w wysokości 2000 pln.
 17. Do stałego pobytu na terenie upoważnieni są jedynie Najemca oraz jego osoby towarzyszące – goście („Goście”); przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Gośćmi, a przebywające na terenie na zaproszenie Gości, zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny 22.00, a ich nocowanie bez zgody Właściciela obiektu jest zabronione. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Właściciela za Gości oraz osoby zaproszone przez Gości lub Najemcę w tym także za wszelkie szkody wynikłe z działania lub zaniechania tych osób.
 18. Goście oraz inne osoby zakłócające spokój i porządek lub naruszające inne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte przez Właściciela z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 19. Zezwala się Gościom na parkowanie ich samochodów oraz innych pojazdów na terenie działki przyległej do Domu. Parking na terenie Domu jest bezpłatny i niestrzeżony. Goście parkują swoje pojazdy na terenie działki przyległej do Domu bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w Domu oraz na terenie działki przyległej do Domu na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy. Gości lub odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu Najemca wyraża zgodę na obciążenia go kosztami naprawy lub usunięcia szkody.
 20. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Właściciela obiektu.
 21. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domu w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 22. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.
 23. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domu nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Dom oraz teren przynależny, tzn. sprawdzić stan działki przynależnej do Domu, sprawdzić istniejące zabezpieczenia, oraz ogrodzenia, sprawdzić wyposażenia, sprawdzić meble, okna, kabiny prysznicowe, stół bilardowy, sprzęt pływający znajdujący się nad jeziorem oraz pozostałe urządzenia znajdujące się w Domu. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast bezpośrednio do Właściciela lub osoby upoważnionej.
 24. Właściciel dopuszcza możliwość zgłoszenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, drzwi do szafy itp.)
 25. . Brak uwag ze strony Najemcy co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w czasie jego pobytu .
 26. Nie wynajmujemy Domu na wieczory kawalerskie. W przypadku ukrycia takiej informacji Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najmu pobytu w Domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy
 27. Nie akceptujemy pobytów z psami.
 28. Gość zobowiązany jest dbać o czystość i porządek w Domu oraz na terenie całego obiektu.
 29. Śmieci z Domu należy wyrzucać do przeznaczonych do tego kontenerów.
 30. Goście zobowiązani są do korzystania z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i P. Poż.
 • 4. Prawo

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Najemcą jest polskie prawo. Właściciel Domu przeprasza za prawniczy ton niniejszego Regulaminu jednakże mały promil Gości wymaga jasnych zasad i norm prawnych podczas swojego pobytu w Domu.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – POBIERZ

LUKSUSOWY DOM NA WYŁĄCZNOŚĆ DLA 12 OSÓB

Wczasy Tumiany

Dom Mazurski Tumiany 3b
to połączenie nowoczesności z warmińską tradycją.